Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Realizowane projekty unijne

20 sierpnia 2020


Program Operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa:  3. Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Opis i cel projektu:

Projekt  dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej

oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi.

Które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Działania planowane:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie 3 miesięcy

 Całkowita wartość projektu : 340.581,63 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 340.581,63 PLN

 

Firma realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Gwarancyjnego

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Projekt :

„Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”

Schemat 3.2.2  „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Cel Projektu :

Wdrożenie nowej technologii umożliwiającej wytworzenie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów na potrzeby przemysłu ceramicznego, szklarskiego i chemii budowlanej.

Planowane efekty :

Wprowadzenie na rynek trzech nowych innowacyjnych produktów. Możliwość produkcji mączek skaleniowo – kwarcowych, kwarcowych i ceramicznych z recyklingu, wykorzystującej materiały o różnych właściwościach wytrzymałościowych i chemicznych na jednym ciągu produkcyjnym.

Zwiększenie konkurencyjności. Wzrost przychodów ze sprzedaży.

Całkowita wartość projektu netto : 17 200 000,00 PLN

Premia technologiczna : 6 000 000,00  PLN

 

Firma realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Projekt :

„Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych”

Schemat 1.2.B „Tworzenie i rozwój infrastruktury B +R przedsiębiorstw”.

Cel Projektu :

Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego firmy, stworzenie warunków do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych.

Planowane efekty :

Dokładne, powtarzalne i szybkie badanie parametrów fizyko-chemicznych surowców ceramicznych i drogowych: mączek, grysów i kruszyw w ramach realizowanych prac badawczo-rozwojowych, mających na celu  opracowanie optymalnych składów chemicznych i fizycznych krajowych wyrobów dedykowanych branży, ceramicznej, chemicznej i budowlanej.

Całkowita wartość projektu : 2 416 260,94  PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 532 058,10  PLN