Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”


Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację wyżej wymienionego projektu w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”,

Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz nadzór nad uruchomieniem zespołu urządzeń opisanych w zapytaniu ofertowym, służących do produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opisuje rodzaje produktów skaleniowych i kwarcowych z wyszczególnieniem wymagań jakościowych i wydajnościowych.

Poniżej znajdują się wszystkie szczegóły w/w zapytania ofertowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”.

 

Oferty należy składać do dnia 12.12.2016r. do godziny 13:00.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w “Zapytaniu ofertowym…” pkt. VI.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.12.2016r. o godzinie 13:10.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 31.12.2016r.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.