Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH W PRZEDMIOCIE OPRACOWANIA DŁUGOTERMINOWEJ STRATEGII BIZNESOWEJ DLA FIRMY STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O.


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.04.2018R.

NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH W PRZEDMIOCIE OPRACOWANIA DŁUGOTERMINOWEJ

STRATEGII BIZNESOWEJ DLA FIRMY STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podziałanie: 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat: 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przygotowane w celu zapewnienia ponoszenia wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 dla wydatków o wartości od 20 tyś zł netto – 50 tyś zł netto.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).
Zamówienie jest wykonane w ramach projektu „Opracowanie wieloletniej strategii rozwoju firmy SKSM Sp. z o.o. w celu internacjonalizacji działalności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjności przedsiębiorstwa”, realizowanego przez Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.