Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Estakada rozładowcza wraz ze ścianami oporowymi z typowych elementów betonowych


ZAKOŃCZONY

Sobótka, dnia 18. 07.2014 r.

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o. o. z siedzibą w Sobótce przy ul. Torowej 1, 55-050 Sobótka,

o kapitale zakładowym 1 019 500 zł,

KRS 0000027477, NIP 896-11-69-508, Regon 931896412

zapraszają do składania ofert na kompleksową realizację projektu pn.

„Estakada rozładowcza wraz ze ścianami oporowymi z typowych elementów betonowych”

termin realizacji od sierpnia do września 2014r.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie kompleksowe inwestycji według dokumentacji sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Projektowe Ryszard Klimas z siedzibą w Krotoszynie.

Z projektem budowlanym można zapoznać się w Dziale Energomechanicznym Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00  do 13 00.

Oferent zapewnienia kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

Inwestor zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego.

II. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Miejsce realizacji zamówienia: Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Torowej nr 1, 55-050 Sobótka

Termin realizacji zadania: od sierpnia 2014 r. do września 2014 r.

III. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

–            Oferowana cena łączna przedmiotu zmówienia powinna obejmować cenę wykonania poszczególnych zadań.

–         Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na: cenę netto, stawka i kwota podatku VAT oraz cenę brutto. Jako ceny oferty do porównania ofert przyjęte zostaną łączne ceny netto przedmiotu zmówienia.

–            Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego

–            Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych,

–       Oferowana cena powinna uwzględniać maszyny i urządzenia gotowe do rozpoczęcia pracy na terenie SKSM Sp. z o.o. w Sobótce, przy uwzględnieniu wszelkich elementów koniecznych do jego sprawnego funkcjonowania.

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

–           cenę wykonania poszczególnych zadań oraz cenę łączną przedmiotu zamówienia w PLN, z zachowaniem przyjętego nazewnictwa dla poszczególnych zadań,

–           opisy i parametry elementów składowych przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem ofertowym lub wyceną robót dla prac budowlanych oraz podaniem producenta i szczegółowych rozwiązań technicznych zastosowanych w oferowanych maszynach i urządzeniach. Urządzenia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności WE,

–           zastosowane materiały

–           przyjęte rozwiązania techniczne zapewniające płynność przepływu stosowanego surowca,

–           termin realizacji zamówienia (w tygodniach) orazharmonogram realizacji poszczególnych elementów z uwzględnieniem terminu robót, dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń na terenie SKSM Sp. z o.o. w Sobótce,

–           warunki gwarancji dla wykonanych prac i dostarczanych maszyn i urządzeń,

–           warunki serwisu (czas reakcji i dostarczenia części zamiennych) oraz koszt wykonania serwisu,

–           opis doświadczenia i ilość zrealizowanych porównywalnych projektów wraz z referencjami,

–           dokumenty kierownika budowy (uprawnienia budowlane, przynależność do izby, oświadczenie o podjęciu się obowiązków kierownika budowy na wymaganym przez nadzór budowlany druku)

–           ważności oferty,

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium – ilość punktów

Cena

60 %

Parametry techniczne zastosowanych urządzeń i rozwiązań technicznych

5 %

Termin realizacji zamówienia (w tygodniach)

10%

Okres gwarancji, koszty obsługi gwarancyjnej i serwisowej , czas reakcji, dostępność części zamiennych

5 %

Doświadczenie polegające na ilości zrealizowanych porównywalnych projektów (wartość kosztorysowa)

20%

Razem

100 %

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

        1. Termin składania ofert:

                                                          do 04.08.2014 r. do godz. 14.00

(oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane)

2.   Miejsce i sposób składania ofert:

–          osobiście w sekretariacie: Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Torowa 1 , 55-050 Sobótka

–           drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sksm.pl

–           faksem na numer 71/390-42-24

3. Pozostałe wymogi i dodatkowe informacje:

–          Oferta skierowana do Zamawiającego powinna zostać przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką na papierze firmowym oferenta lub opatrzona jego pieczęcią firmową

–          Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

–          Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

–          Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE / WYBÓR OFERTY:

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 2 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego: www.sksm.pl oraz przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

VIII. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają:

1. Kierownik działu energomechanicznego Tomasz Furyk,  e-mail:  furyk@sksm.pl, tel. 71/390-42-47 do dnia 25-07-2014r.

2. Gł. specjalista ds. inwestycji Marek Knach, e-mail : knach@sksm.pl , tel. 71/390-42-88 od 28-07 do dnia 01.08.2014 r.

3. Gł. specjalista ds. inwestycji – Bogusław Szklanny, e-mail : szklanny@sksm.pl , tel. 71/390-42-44

 

Poniżej znajduję sie link do oryginału oferty przetargowej.

 Przetarg na projekt “Estakada rozładowcza wraz ze ścianami oporowymi z typowych elementów betonowych”

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.