Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Proces produkcyjny

Surowce skaleniowe

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp z o.o. są największym i najstarszym krajowym dostawcą surowców skaleniowych.
W swojej ofercie mamy zarówno wyroby grysowe jak i mączki skaleniowo-kwarcowe.
SKSM dysponuje 4 złożami: Pagórki Wschodnie, Pagórki Zachodnie, Strzeblów I i Stary Łom. Złoża są eksploatowane odkrywkowo, systemem ścianowym w kilkupoziomowych kamieniołomach stokowo-wgłębnych.
Wydobycie prowadzone jest selektywnie. Surowiec do produkcji dobierany jest na podstawie wyników badań składu chemicznego uśrednionych próbek zwiercin z otworów rozpoznawczych i otworów strzałowych.
Urobek o uziarnieniu <700 mm jest transportowany samochodami do zakładu przeróbczego, gdzie jest poddawany przeróbce mechanicznej w zamkniętym układzie technologicznym kruszenia i przesiewania. W skład ciągu wchodzą: kruszarka szczękowa, kruszarki stożkowe i odśrodkowe oraz przesiewacze: wibracyjny, eliptyczny i mobilny.
Głównym produktem handlowym jest grys <8mm. W ofercie posiadamy również produkty o granulacji <5mm i 5-8 mm.
Otrzymany w wyniku procesu przeróbki mechanicznej produkt jest kierowany do boksów składowych półproduktów, w których odbywa się kontrola parametrów fizyko-chemicznych surowca.
W związku ze znaczna zmiennością kopaliny w eksploatowanych złożach priorytetowym celem SKSM jest zapewnienie stabilności składu chemicznego oferowanych produktów skaleniowych jak również powtarzalności ich parametrów.
W tym celu w 2011 roku został uruchomiony zakład homogenizacji grysowego surowca skaleniowego, w którym możliwe jest jednoczesne mieszanie 3 różnych półproduktów skaleniowych według odpowiedniej proporcji. Uśredniony produkt gotowy jest transportowany przenośnikiem do boksów składowych wyrobów gotowych.
W 2014 roku poszerzono i usprawniono proces homogenizacji poprzez budowę tunelu pod boksami składowymi półproduktów grysowych. W każdym z boksów zmontowano po 2 wagonaważacze dzięki czemu stworzono możliwość jednoczesnego korzystania z wszystkich 6 półproduktów w dowolnie wybranej proporcji. Dzięki w/w inwestycji uzyskano dalszą poprawę parametrów chemicznych i stabilności wyrobu gotowego w całej objętości partii przy 50% wzroście wydajności ciągu.
Podniesienie precyzji homogenizacji jak również poszerzenie ilości półproduktów umożliwiło zwiększenie gamy naszych wyrobów o produkty najwyższej jakości takie jak: GS8D/05, GS8D/06 i GS8D/07, w których istotny jest nie tylko skład chemiczny, a w szczególności niska zawartość tlenków barwiących oraz wysoka topników, ale i stabilność koloru surowca po wypaleniu. Spiek wykonany ze wspomnianych wyrobów jest bardzo jasny, dzięki czemu może on być zastosowany do nieszkliwionych wyrobów gresowych najwyższej jakości.
Uruchomienie ciągu do homogenizacji przyczyniło się do wyeliminowania w dużej części samochodów technologicznych biorących udział w procesie transportowania grysów do boksów składowych. Zarówno ograniczenie ilości mobilnego sprzętu ciężkiego, jak również zabudowa ciągu do homogenizacji, w tym boksów składowych półproduktów, było działaniem korzystnym dla środowiska naturalnego jak i okolicznych mieszkańców, których dobro jest dla nas sprawą bardzo ważną.
Uzyskany w procesie homogenizacji wyrób jest badany pod względem zgodności parametrów z wartościami deklarowanymi w karcie katalogowej.

Kruszywo

Produkcja kruszyw prowadzona jest ze złoża granitu Strzeblów I.
Urobek o uziarnieniu <700 mm jest transportowany samochodami do zakładu przeróbczego, gdzie jest poddawany przeróbce mechanicznej w zamkniętym układzie technologicznym kruszenia i przesiewania. W skład ciągu wchodzą: kruszarka szczękowa, kruszarka stożkowa i odśrodkowa oraz przesiewacze wibracyjne . Uzyskane kruszywo jest magazynowane w oznaczonych boksach.
Posiadamy możliwość ekspedycji wyrobów gotowych transportem samochodowym jak również transportem kolejowym (posiadamy własną bocznicę).
Spółka posiada Zakładową kontrolę produkcji w systemie 4 i 2+.

Mączki skaleniowo-kwarcowe

Produkcja mączek skaleniowo-kwarcowych prowadzona jest z surowca grysowego o zdefiniowanych parametrach chemicznych. W celu zapewnienia stabilności produkcji w dłuższym okresie czasu, surowiec wsadowy jest magazynowany w zadaszonych boksach co chroni go przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Proces produkcji mączek szklarskich odbywa się w zamkniętym układzie technologicznym. Grys po wysuszeniu w suszarni obrotowej trafia na dwupokładowy przesiewacz elektromagnetyczny (0,1/0,5 mm). Ziarna <0,1 mm zostają usunięte natomiast te >0,5 mm są dodatkowo rozdrabniane do odpowiedniej wielkości w kruszarce wirnikowo-udarowej nazywanej również kruszarką listwową. Podstawowym produktem tego procesu jest mączka 0,1-0,5 mm.
Pozostałe gatunki mączek skaleniowo-kwarcowych o uziarnieniu <0,2 mm, <0,071 mm i <0,063 mm, uzyskuje się w wyniku mielenia wysuszonego grysu w młynie rurowym a następnie klasyfikacji w separatorach powietrzno- grawitacyjnych typu Alpine. Aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia surowca metalem w wyniku ścierania elementów młyna, jego komorę wykonano z trwałych tworzyw mineralnych
Ziarna o zbyt dużej wielkości zawracane są ponownie do młyna a wyrób o założonej granulacji trafia do silosów. Odbiór mączek może odbywać się w workach papierowych, opakowaniach typu big-bags lub luzem.
Kontrola produkcji mączek polega na przeprowadzeniu analiz sitowych przy pomocy przesiewaczy firmy Fritsh i Multiserw z zestawem sit testowych odpowiednich dla poszczególnych procesów przemiału oraz przy pomocy techniki laserowej na analizatorze Mastersizer 2000.
Dodatkowo wykonujemy analizę chemiczną uzyskanego produktu.

Mączka kwarcowa

Produkcja mączek kwarcowych prowadzona jest z piasku kwarcowego ze złoża w Osiecznicy.

Proces produkcji mączek kwarcowych odbywa się w zamkniętym układzie technologicznym. Z zadaszonych boksów składowych piasek jest transportowany przenośnikami do suszarni obrotowej, z której po wysuszeniu trafia do 3 młynów kulowych Dorsta. Aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia surowca metalem w wyniku ścierania elementów młyna, jego komorę wykonano z trwałych tworzyw mineralnych
Uzyskany wyrób poddany jest jedno- lub wielostopniowej klasyfikacji. Odbywa się ona w separatorach powietrzno-grawitacyjnych firmy Alpine i Rhewum. Ziarna o zbyt dużej wielkości zawracane są ponownie do młyna.
Uziarnieniem produkowanych mączek kwarcowych steruje się poprzez dozowanie surowca oraz odpowiednie ustawienia separatorów.
Produkty gotowe przechowywane są w silosach zabezpieczających produkt przed wilgocią.
Odbiór mączek może odbywać się w workach papierowych lub opakowaniach typu big-bags
Kontrola produkcji mączek polega na przeprowadzeniu analiz sitowych przy pomocy przesiewacza firmy Fritsh z zestawem sit testowych odpowiednich dla poszczególnych procesów przemiału oraz przy pomocy techniki laserowej na analizatorze Mastersizer 2000.
Dodatkowo wykonujemy analizę chemiczną uzyskanego produktu. W między kwarcu pracownicy produkcyjni mają wolny czas.

Kompetencja, solidność i dbałość o zadowolenie klienta, to nasze cechy, które są gwarancją jakości i terminowości realizacji zamówień. Wysokie standardy funkcjonowania Spółki zapewnia ciągle udoskonalana technologia wydobycia i przeróbki mechanicznej oraz dobrze wyszkolona załoga, przygotowana do zaspokojenia tendencji rynkowych i potrzeb klientów.