Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Emeryci i renciści

Od roku 2011 działa Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Byłych Pracowników Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych.
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno – bytowych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin i uczestniczenia w życiu społeczno – kulturalnym.
 2. Organizowanie życia społeczno – kulturalnego dla emerytów i rencistów.
 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
 4. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 9. Działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 10. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 11. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.