Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Ogłoszenie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu SKSM Sp. z o.o.

02 lutego 2021


Rada Nadzorcza Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce, na podstawie § 23 ust.2 Umowy Spółki oraz Regulaminu Wyboru Zarządu SKSM Sp. z o.o.
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu.


W terminie do dnia 02 kwietnia 2021 r. kandydat zobowiązany jest dostarczyć Radzie Nadzorczej następujące dokumenty:
1. Curriculum Vitae wraz z dołączonym zdjęciem.
2. Zaświadczenie o niekaralności.
3. Dyplomy i świadectwa ukończenia szkół i kursów.
4. Plan działalności dla Spółki na okres obejmowanej kadencji
(sprawozdania finansowe z 3 ostatnich lat będą do wglądu w sekretariacie przedsiębiorstwa).
5. Posiadane referencje z poprzednich miejsc pracy.
6. Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
7. Badania psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku zarządczym.
8. Zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.
9. Akceptację warunków pracy i płacy wynikających z Regulaminu Wyboru Zarządu oraz deklarację formy zatrudnienia.
10. W składanych dokumentach należy również zamieścić dane kontaktowe do korespondencji: adres, numer telefonu, adres e-mail.
Uwaga: W przypadku zgłoszenia przez Kandydata na Prezesa Zarządu kandydata / kandydatów na Członka Zarządu, należy dostarczyć Jego / Ich dokumenty wymienione w punkcie 1,2,3,5,6,7,8,9.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Rada Nadzorcza – NABÓR”

na adres:
Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka

W sprawach naboru informacji udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej inż. Jerzy Kruczek, tel. kom. 502 307 208.

 

Regulamin Wyboru Zarządu