Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Przetargi - Archiwum

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2017r. w ramach realizacji projektu pn.: „Zastosowanie innowacyjnej technologii urabiania w kopalni skalenia Stary Łom celem kontynuacji wydobycia kopaliny w obszarze złoża przylegającym do zabudowy mieszkalnej”.

Sobótka, dnia 29.05.2017 r.

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce
ogłaszają :

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu: „Zastosowanie innowacyjnej technologii urabiania w kopalni skalenia Stary Łom celem kontynuacji wydobycia kopaliny w obszarze złoża przylegającym do zabudowy mieszkalnej" na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce (zwana dalej „Zamawiającym") zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym, którego celem jest wyłonienie wykonawcy dla kluczowego zakresu prac badawczo-rozwojowych projektu.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 16.05.2017R. NA ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE suszarni dwuobiegowej z urządzeniami pomocniczymi wraz wykonaniem transportu pneumatycznego mączek w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji ...".

Sobótka, dnia 16.05.2017 r.

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce
ogłaszają :

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE
suszarni dwuobiegowej z urządzeniami pomocniczymi wraz wykonaniem transportu pneumatycznego mączek w ramach projektu
pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich"

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację wyżej wymienionego projektu w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R",
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" 

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 11.05.2017 r. NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ STALOWYCH ZBIORNIKÓW w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”

Sobótka, dnia 11.05.2017 r.

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce
ogłaszają :

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ STALOWYCH ZBIORNIKÓW
w ramach projektu
pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich"

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację wyżej wymienionego projektu w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R",
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12 kwietnia 2017 r. NA BUDOWĘ HALI POD URZĄDZENIA w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”

 

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na budowę hali pod urządzenia w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację wyżej wymienionego projektu w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”,

Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty na zakup spektrometru rentgenowskiego w ramach projektu pn. „Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej (...)".

Uprzejmie informujemy, że w ramach postępowania na wykonanie zadania polegającego na zakupie spektrometru rentgenowskiego w ramach projektu pn. „Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych", prowadzonego z pominięciem zasady konkurencyjności na podstawie rozdz. 6.5 pkt 8 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, dokonano wyboru oferty:

Bruker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Budziszyńska 69, 60-179 Poznań

Informacja o wyborze oferty.

 

Czytaj więcej...

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.

JoomShaper