Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Jakość produktów

 

Stale doskonalimy nasze działania by zaspokoić potrzeby klientów przez oferowanie im wyrobów o optymalnej jakości. temu celowi podporządkowaliśmy system zarządzania przedsiębiorstwem oraz wszystkie inne działania, aby mogła być zrealizowana obowiązująca wszystkich pracowników zasada:

 

Spełnienie uzgodnionych wymagań, realizując misję –„nasze wyroby w każdym przedsiębiorstwie ceramicznym"


Dlatego Zarząd S.K.S.M. Sp. z o.o. d e k l a r u j e:

  • Pełną odpowiedzialność kierownictwa i pracowników spółki za realizację przyjętej polityki jakości zgodnie z wymaganiami normy pn-iso 9001.
  • Właściwe delegowanie uprawnień z konsekwentnym stosowaniem zasady zgodności zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
  • Kształtowanie postaw projakościowych pracowników i doprowadzenie do znajomości polityki jakościowej, zrozumienia jej istoty oraz stosowanie jej wobec dostawców i klientów.
  • Dostosowanie zdolności, metod wytwórczych przedsiębiorstwa oraz zasobów do zadań wynikających z polityki jakości.
  • Podejmowanie programów rozwojowych przedsiębiorstwa zapewniających realizację celów polityki jakości.

Tak określona polityka jakości oraz wynikające z niej zadania wcielane w życie przez wszystkich pracowników na każdym szczeblu organizacji przedsiębiorstwa doprowadzi do osiągnięcia celów:

  • Utrzymania pozycji lidera w zakresie produkcji mączek i grysów skaleniowo-kwarcowych oraz mączek kwarcowych na rynku polskim.
  • Utrzymania jakości naszych wyrobów na poziomie odpowiadającym wymaganiom odbiorców.
  • Stosowania strategii ciągłej poprawy jakości wyrobu.
  • Osiągniecie wysokiego poziomu organizacyjnego i technologicznego.
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa porzez realizację zasady –„sksm spółką uczącą się"-.

Dla zapewnienia utrzymania i doskonalenia systemu jakości w przedsiębiorstwie został powołany pełnomocnik dyrektora ds. zarzadzania jakością wyposażony w niezbędne uprawnienia. kierownicy komórek organizacyjnych i służb przedsiębiorstwa odpowiedzialni są za opracowanie procedur i instrukcji systemu jakości oraz za ich przestrzeganie w zakresie ujętych w nich zasad.

                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                       mgr Janusz Kozyrski

Sobótka 18.08.2011 r. 

 

 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.

JoomShaper